Sponsored Links

3.45 Rating by CuteStat

It has a global traffic rank of #30,804 in the world. It is a domain having .com.br extension. This site has a Google PageRank of 5/10. This website is estimated worth of $ 270,000.00 and have a daily income of around $ 375.00. As no active threats were reported recently by users, corinthians.com.br is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Get Widget Code
Google Pagerank
PR 5 out of 10
PageSpeed Score
69
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 31,236
Daily Pageviews: 187,416

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 375.00
Estimated Worth: $ 270,000.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 81,100
Yahoo Indexed Pages: 10,200
Bing Indexed Pages: 41

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: 38
Alexa BackLinks: Not Applicable

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 30,804
Domain Authority: 57 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

201.7.176.56

Hosted Country:

Brazil BR

Location Latitude:

-22.9028

Location Longitude:

-43.2075
Sport Club Corinthians Paulista - Site Oficial

Page Resources Breakdown

Homepage Links Analysis

Social Engagement

Facebook Shares: 1
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): 1
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Website Inpage Analysis

H1 Headings: Not Applicable H2 Headings: Not Applicable
H3 Headings: Not Applicable H4 Headings: Not Applicable
H5 Headings: Not Applicable H6 Headings: Not Applicable
Total IFRAMEs: Not Applicable Total Images: Not Applicable
Google Adsense: Not Applicable Google Analytics: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 201.7.176.56)

Palmeiras.com.br - Seja Bem-vindo!

- palmeiras.com.br

Ïîðíî 2012 - îíëàéí âèäåî ïîðòàë ñ áîëüøèì âûáîðîì ïîðíî îíëàéí âèäåî, ñåêñ ðîëèêîâ è êëèïîâ äëÿ áåñïëàòíîãî îíëàéí ïðîñìîòðà ïîðíî ðîëèêîâ è îíëàéí ïîðíî ôèëüìîâ áåç ñìñ

  76,065   $ 109,440.00

Not Found

- bfr.com.br

  312,771   $ 16,200.00

Santos Futebol Clube - Site Oficial

- santosfc.com.br

Áàíê Ìîñêâû - îäèí èç êðóïíåéøèõ óíèâåðñàëüíûõ áàíêîâ Ðîññèè, ïðåäîñòàâëÿþùèé äèâåðñèôèöèðîâàííûé ñïåêòð ôèíàíñîâûõ óñëóã êàê äëÿ þðèäè÷åñêèõ, òàê è äëÿ ÷àñòíûõ ëèö.

  48,688   $ 170,640.00

Botafogo de Futebol e Regatas

- botafogo.com.br

O Botafogo de Futebol e Regatas nasceu oficialmente no dia 8 de dezembro de 1942, como resultado da fusão de dois clubes com o mesmo nome.

  494,484   $ 4,680.00

Domain Information

Domain Registrar: BR-NIC

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns02.oghost.com.br 64.151.87.25 United States United States
ns03.oghost.com.br 186.192.89.5 Brazil Brazil

Similarly Ranked Websites

Chatta - chattare gratis

- chatta.it

Benvenuto su Chatta, la chat italiana gratuita. Conoscere nuovi amici è semplice, facile, veloce, ma soprattutto è gratis

  30,805   $ 270,000.00

L'Actu en continu - L'Indépendant

- lindependant.fr

  30,805   $ 270,000.00

Binary Pilot

- projekt95.net

  30,806   $ 270,000.00

Home | University of New Hampshire

- unh.edu

  30,808   $ 270,000.00

Kênh 13 - Báo mới, tin tức cập nhật 24h/7 từ dan...

- kenh13vn.net

Kenh13vn.net - Tổng hợp tin tức từ các báo: xa luan, 24h, Vietnamnet, baomoi, dantri, vnexpress, kênh 14, dân trí, megafun, tuoitre, thanhnien, nguoiduatin, ngoisao.net và nhiều...

  30,808   $ 270,000.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for corinthians.com.br